Lapse areng

Lapse areng on edukas õpetaja ja lapsevanema koostöös. Lapse arengut analüüsitakse ja tutvustatakse vanemale lapsest lähtuvalt eesmärgiga saada ja anda ülevaade oskustest ja teadmistest, mis on lapsel juba olemas ning millised vajavad veel harjutamist. Infot lapse arengu kohta vahetatakse lapsevanemaga pidevalt, samuti vähemalt kord aastas toimuval lapse arengu vestlusel. Lapsevanematele tutvustatakse lapse arengu hindamise põhimõtteid ja korraldust.

Lasteaiaõpetaja jälgib lapse kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut, märkmete tegemisel kasutatakse vaatluslehti, vestlusi lapsega ning laste tööde analüüsi. Pedagoogide poolt on välja töötatud ühtsed lapse arengu hindamise alused. Vaatlustabeleid täidavad õpetajad sügisel (oktoobris-novembris) ja kevadel (märtsis). Igale lapsele on avatud tema arengut kajastav mapp, mille koostamise peamine eesmärk on lapse kasvamise ja arengu nähtavaks tegemine eelkõige lapsele endale, tema vanematele, aga samuti täiskasvanutele, kes lapsega tegelevad. Lapse kasvumapi koostamisel osalevad seega lasteaiaõpetajad, vanemad ja laps ise. Tunnustatakse toimetulekut, arenemist ja huvi. Lapse arenguhindamise tulemused on lapsevanematele kättesaadavad ning abiks lasteaiaõpetaja ja lapsevanema vahelises koostöös.

Lasteaia õppekava läbinud lapsele koostatakse koolivalmiduskaart, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.