Arengukava

Kuressaare Ida-Niidu Lasteaia arengukava on lasteaia arengut toetav dokument, mis määrab

  • arenduse põhisuunad ja valdkonnad
  • tegevuskava kolmeks aastaks
  • arengukava uuendamise korra

Arengukava lähtub Koolieelse lasteasutuse seadusest, Saaremaa valla arengukavast ja Saaremaa valla hariduse arengukavast.

Arengukava valmis ajavahemikus detsember 2019 kuni mai 2020 lasteaia pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu koosolekute ja SWOT analüüsi tulemusena. Arengukavas kajastuvad hetkeolukorra ja eelmise arengukava täitmise analüüs, parendusvajadused, eesmärgid ja tegevuskava õppeaastateks 2020/2021 – 2022/2023, mille koostamisel on arvestatud lasteaia sisehindamise aruandes väljatoodud lasteasutuse tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega.

Moto

Tarkus tuleb tasapisi (O. Saar).

Missioon

Turvalises ja lapsekeskses keskkonnas toetame koostöös perega lapse kasvamist isiksuseks, kes tuleb toime igapäevaelus ja koolis, austab inimesi enda kõrval, hoolib rahvakultuurist, hoiab oma tervist ja keskkonda ning on positiivse ellusuhtumisega.

 Visioon

Kuressaare Ida-Niidu Lasteaia laps on aktiivne, rõõmus, terve, hooliv ja täis uudishimu avastada ümbritsevat maailma.

Väärtused

MÄNG – loovus, õppimine, aktiivsus, individuaalsus

PROFESSIONAALSUS – areng, suhtlemine, sallivus, märkamine

KOOSTÖÖ – lugupidamine, paindlikkus, ühtne rühmameeskond

TURVALISUS – hoolimine, usaldus, tervis

TRADITSIOONID – rahvakultuuri-, lasteaia- ja peretraditsioonid

 Arengukava täisteksti saab lugeda siit