Arengukava

Kuressaare Ida-Niidu Lasteaia arengukava on lasteaia arengut toetav dokument, mis määrab

  • arenduse põhisuunad ja valdkonnad
  • tegevuskava kolmeks aastaks
  • arengukava uuendamise korra

Arengukava lähtub Koolieelse lasteasutuse seadusest, Saaremaa valla arengukavast ja Saaremaa valla hariduse arengukavast.

Arengukava valmis ajavahemikus veebruar kuni november 2023 lasteaia pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu koosolekute ja SWOT analüüsi tulemusena. Arengukavas kajastuvad hetkeolukorra ja eelmise arengukava täitmise analüüs, parendusvajadused, eesmärgid ja tegevuskava aastateks 2024-2026, mille koostamisel on arvestatud lasteaia sisehindamise aruandes väljatoodud lasteasutuse tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega.

Moto

Tarkus tuleb tasapisi (O. Saar).

Missioon

Turvalises ja lapsekeskses keskkonnas toetame koostöös perega lapse kasvamist ja arenemist hoolivaks ja mitmekülgseks isiksuseks.

 Visioon

Kuressaare Ida-Niidu Lasteaia laps on aktiivne, rõõmus, terve, hooliv ja täis uudishimu avastada ümbritsevat maailma.

Väärtused

MÄNG – loovus, õppimine, aktiivsus, individuaalsus.

PROFESSIONAALSUS – areng, suhtlemine, sallivus, märkamine.

KOOSTÖÖ – lugupidamine, paindlikkus, ühtne rühmameeskond.

TURVALISUS – hoolimine, usaldus, tervis.

TRADITSIOONID – rahvakultuuri-, lasteaia- ja peretraditsioonid.

 Arengukava täisteksti saab lugeda siit