Arengukava

Kuressaare Ida-Niidu Lasteaia arengukava on dokument, mis määrab:

  • arenduse põhisuunad ja valdkonnad
  • tegevuskava viieks aastaks
  • arengukava uuendamise korra.

Arengukava lähtub Koolieelse lasteasutuse seadusest, Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast, Kuressaare linna arengukavast 2014 – 2020 (2030), lasteaia põhimäärusest, õppekavast ning sisehindamise tulemustest.

Kuressaare Ida-Niidu Lasteaed on Kuressaare linna hallatav munitsipaallasteaed. Lasteaiale on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja antud tähtajatu koolitusluba nr 6071HTM.

Missioon

Koostöös perega loome tingimused, mis toetavad lapse kasvamist isiksuseks, kes tuleb toime igapäevaelus ja koolis, austab inimesi enda kõrval, hoolib rahvakultuurist, hoiab oma tervist ja keskkonda ning on positiivse ellusuhtumisega.

Visioon

Kuressaare Ida-Niidu Lasteaia laps on aktiivne, rõõmus, terve ja täis uudishimu avastada ümbritsevat maailma.

Põhiväärtused

MÄNG – loovus, õppimine, aktiivsus, individuaalsus

PROFESSIONAALSUS – uuenduslikkus, suhtlemine, sallivus

KOOSTÖÖ – lugupidamine, paindlikkus, eetilisus

TURVALISUS – hoolimine, usaldus, tervis

TRADITSIOONID – lasteaia traditsioonid, rahvakultuur, peretraditsioonid

Arengukava täisteksti saab lugeda siit