Kodukord

Kuressaare Ida-Niidu Lasteaia kodukord

 

Kodukorra koostamise aluseks on koolieelse lasteasutuse seadus, koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava, tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale, tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis ning Kuressaare Linnavalitsuse toiduraha arvestamise ja maksmise kord.

 

Lasteaeda tulemine ja kojuminemine

 • Lasteaed on avatud igal tööpäeval 7.30-18.00 (riiklike pühade eelsetel päevadel 7.30-16.00)
 • Laps tuleb hommikul lasteaeda koos täiskasvanuga (ema, isa, vanaema jne.), kes lapse isiklikult õpetajale üle annab
 • Laps on kohal õppetegevuse alguseks, so. 9.00 Juhul kui tekib vajadus laps hiljem lasteaeda tuua, teatab vanem sellest eelnevalt õpetajale
 • Laps, kes hommikusööki lasteaias ei söö, tuuakse lasteaeda 8.45
 • Ootame vanemaid õhtul lasteaeda hiljemalt 17.50, et laps jõuaks kojuminekuks riietuda
 • Last koju viies jäetakse hüvasti õpetajaga
 • Last üksi lasteaiast koju ei lubata
 • Juhul kui lapsevanemad ise last lasteaeda ei too ega ära ei vii, teavitavad nad sellest eelnevalt õpetajat

Õppetöö

 • Lasteaed korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati
 • Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab 31. augustini
 • Õppe- ja kasvatustegevuse korralduse aluseks on lasteasutuse õppekava
 • Õppe- ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, mis määrab vastavalt laste eale päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, mäng, vabategevused ja pedagoogide kavandatud õppe- ja kasvatustegevused

Lapse riietus

 • Lapse riietus on puhas, lapsel on vahetusjalatsid, magamisriietus, võimlemisriided, puhas vahetuspesu, kamm, taskurätik
 • Lapsel on soovitav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada libisemis- ja kukkumisohtu
 • Õues mängimiseks on soovitav tuua eraldi ilmastikule sobivad mänguriided ja kindad. Suvel on vajalik peakate

Mäng ja õuesolek

 • Lapsel võib vastavalt rühma kokkulepetele kaasas olla isiklik mänguasi, kaisuloom või raamat – tingimusel, et lapsevanem ei pahanda selle katki- või kaotsiminemise üle
 • Laps võib jalgrattaga sõita ainult kiivri olemasolul
 • Lapsed käivad õues iga sobiliku ilmaga. Talvel sõltub laste õues viibimine välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest

Lapse tervis

 • Õpetajal on õigus mitte vastu võtta haiguse tunnustega last (silmapõletik, tugev nohu ja köha, palavik)
 • Lasteaias ei anta lapsele ravimeid (v.a. erandjuhud)
 • Lasteaia päeva jooksul haigestunud lapsest teatatakse vanemale ja saadetakse laps koju või raviasutusse olenevalt lapse tervislikust seisundist
 • Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vanemal vajalik lasteaeda teavitada esimesel võimalusel
 • Hoolekogu otsusega ei nõuta meil puudumistõendit
 • Lapse tervisest tulenevatest eritingimustest informeerib vanem direktorit kirjalikult, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonna ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust

Koostöö

 • Lasteasutuse pedagoogid teevad lapsevanemaga lapse arengu toetamiseks koostööd, mis põhineb dialoogil, vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel
 • Õpetajad jälgivad lapse arengut ja koguvad materjalid lapse arengumappi. Vähemalt kord aastas toimub lapsevanemaga vestlus lapse arengust
 • Iga õppeaasta alguses toimuvad rühmades lastevanemate koosolekud
 • Igal õppeaastal valitakse rühmast hoolekogu liige
 • Lasteaias toimuvast teavitatakse peresid vestluste, infostendi, kodulehe ja vajadusel e-posti kaudu
 • Lapsevanemal võimaldatakse osaleda õppe- ja kasvatusprotsessi kavandamises ja läbiviimises ning anda tagasisidet lasteasutuse tegevusele
 • Lasteaia lõpetamisel väljastatakse lapsele koolivalmiduskaart, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused

Turvalisus

 • Hädaolukorra lahendamiseks on lasteaias moodustatud kriisimeeskond ja koostatud hädaolukorra lahendamise plaan
 • Hädaolukorra lahendamise plaanis on sätestatud hädaolukorra lahendamise üldpõhimõtted, hädaolukorra lahendamisega seotud isikute ülesanded, teabevahetuse korraldus ja käitumine kriisisituatsioonides
 • Lasteaias on koostatud riskianalüüs laste ja töötajate haigestumise ja vigastuste ennetamiseks ning keskkonna ohutuse hindamiseks
 • Õpetajatel ja õpetaja abidel on oskused anda esmast abi

Lasteaia tasu

 • Lapse puudumisel lasteaiast kuulub tasumisele esimene puudumise päev, alates teisest puudumispäevast ei pea maksma puudutud päevade eest toiduraha
 • Kui vanem töötab graafiku alusel ja soovib vabal päeval olla koos lapsega kodus, toob ta õpetajale järgneva kuu puudumiste graafiku eelmise kuu lõpus
 • Hommiku- ja õhtusöögist on laps vaba vanema sellekohase avalduse alusel (perioodi pikkus peaks olema vähemalt 1 kuu ja algama kuu algusest)
 • Toidupäeva maksumuse kehtestab hoolekogu
 • Arve õigeaegne tasumine on vanema kohustus
 • Soovitame arve tasumiseks sõlmida pangaga otsekorraldusleping
 • Makseraskuste korral palume pöörduda direktori poole
 • Lapse lahkumisel lasteaiast esitab vanem õigeaegselt sellekohase avalduse, mille alusel tehakse lõpparve