Kodukord

Kuressaare Ida-Niidu Lasteaia kodukord

 

  1. Üldsätted

1.1. Kodukorra koostamise aluseks on koolieelse lasteasutuse seadus ja teised õigusaktid.

1.2. Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

1.3. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse personalile täitmiseks kohustuslik.

 

  1. Lasteaeda saabumine ja lahkumine

2.1. Lasteaed on avatud igal tööpäeval kell 7.30-18.00 (riiklike pühade eelsetel päevadel kell 7.30-16.00).

2.2. Laps tuleb hommikul lasteaeda koos täiskasvanuga (ema, isa, vanaema jne), kes lapse isiklikult õpetajale üle annab.

2.3. Vanemal on õigus tuua laps lasteaeda ja viia ära vanematele sobival ajal lasteaia päevakava järgides. Soovitatavalt on laps lasteaias kohal õppetegevuse alguseks, so. kell 9.00.

2.4. Ootame vanemaid õhtul lasteaeda hiljemalt kell 17.50, et laps jõuaks kojuminekuks riietuda.

2.5. Last koju viies jäetakse hüvasti õpetajaga. Ootame vanemaid koos lastega tagasi mänguväljakule pärast lasteaia sulgemist.

2.6. Last üksi lasteaiast koju ei lubata.

2.7. Juhul kui lapsele tuleb erandkorras järgi täiskasvanu, kes ei ole pereliige, teavitavad lapsevanemad sellest eelnevalt õpetajat.

2.8. Lasteaia koha ülesütlemiseks esitab lapsevanem direktorile sellekohase avalduse.

  1. Infovahetus ja kontaktid

3.1. Info vahetamine toimub igapäevaselt õpetaja ja lapsevanema vahel. Lisaks on lasteaia koduleht (idaniidu.kuressaare.ee) ja e-lasteaed ELIIS. Samuti on rühmade riietumisruumides infostendid vanematele info edastamiseks.

3.2. Arusaamatuste korral pöördub lapsevanem esmalt oma rühma õpetaja poole, vajadusel palub abi direktorilt või õppealajuhatajalt.

3.3. Lapsevanemad, külalised ja lasteasutuse töötajad käituvad lasteasutuse ruumides ja üritustel, samuti suhtluskeskkonnas omavahel suheldes viisakalt ja väärikalt, olles eeskujuks lastele.

3.4. Lapse perega ühenduse võtmiseks on vajalikud pere kontaktandmed (telefon ja meiliaadressid). Kontaktandmete muutumisel on lapsevanemal kohustus neist õpetajaid koheselt teavitada.

 

  1. Lapse arengu, tervise ja heaolu toetamine

4.1. Lasteasutus korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati, õppeaasta algab

  1. septembril ja kestab 31. augustini. Õppe- ja ja kasvatustegevuse korralduse aluseks on lasteasutuse õppekava.

4.2. Igapäevased õppe- ja kasvatustegevused kavandatakse lasteasutuse õppekava ja rühma õppeaasta tegevuskava järgi nädalaplaanis. Nädalaplaanid on lapsevanematele tutvumiseks rühma infostendil ja e-lasteaias ELIIS.

4.3. Lapsel võib vastavalt rühma kokkulepetele kaasas olla isiklik mänguasi, kaisuloom või raamat – tingimusel, et õpetaja ei vastuta kaasavõetud mänguasjade kadumise või purunemise eest.

4.4. Lapse riietus on puhas, lapsel on vahetusjalatsid, magamisriietus, võimlemisriided, puhas vahetuspesu, kamm, taskurätikud.

4.5. Laps kannab libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada libisemis- ja kukkumisohtu.

4.6. Lapsed käivad õues iga sobiliku ilmaga. Talvel sõltub laste õues viibimine välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest (tuulekülma indeks www.emhi.ee).

4.7. Õues mängimiseks on soovitav tuua eraldi ilmastikule sobivad mänguriided ja kindad. Suvel on vajalik päikesekaitseks peakate.

4.8. Laste riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre ja ohtlikke rippuvaid detaile.

4.9. Õpetajal on õigus mitte vastu võtta ilmsete haiguse tunnustega last (silmapõletik, tugev nohu ja köha, palavik).

4.10. Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel tervishoiutöötajaga või direktori määratud pedagoogiga.

4.11. Lasteaia päeva jooksul haigestunud lapsest teavitatakse vanemat ja saadetakse laps koju või raviasutusse olenevalt lapse tervislikust seisundist.

4.12. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vanemal vajalik lasteasutust teavitada esimesel võimalusel.

4.13. Lapse tervisest tulenevatest eritingimustest informeerib vanem direktorit kirjalikult, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonna ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

4.14. Laste toitlustamine lasteasutuses lähtub kehtestatud tervisekaitsenõuetest toitlustamisele.

4.15. Lapse sünnipäeva tähistamise lepivad kokku vanemad koostöös rühma õpetajatega.

4.16. Vastavalt vajadusele on lasteasutuse direktoril õigus liita rühmi ja teha muudatusi töökorralduses (suvekuudel, koolivaheaegadel, pühade eelsetel päevadel ja õpetajate haigestumisel või muudel põhjustel).

 

  1. Turvalisuse tagamine

5.1. Lasteasutuse töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

5.2. Välis- ja sisekeskkonna turvalisuse tagamiseks viiakse lasteasutuses regulaarselt läbi riskianalüüs ning koostatakse tegevuskava keskkonna parendamiseks. Keskkonna ohutuse ja turvalisuse tegevuskava täitmises teostab järelevalvet terviseamet, tuleohutuse valdkonnas päästeamet.

5.3. Lasteasutuses on mängu- ja võimlemisvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse.

5.4. Mänguväljakul olevate atraktsioonide ohutuse tagamiseks viiakse lasteasutuse pidaja poolt läbi järelevalve.

5.5. Laste lasteasutuses viibimise ajal on tagatud pidev järelevalve. Kiigel ja atraktsioonil on lapsed ainult töötaja juuresolekul. Lastele on selgitatud ning rühma töötajad jälgivad ohutusreeglite täitmist ruumides ja õuealal mängides. Lapsega koos lasteaiaruumides või mänguväljakul viibiv lapsevanem täidab lasteasutuse ohutusreegleid.

5.6. Planeeritud õppekäikudest teavitab rühma õpetaja lasteaia juhtkonda ja lapsevanemaid.

5.7. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on rühma töötajad helkurvestides ja lähtuvad koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvust.

5.8. Lastega õues oleku ajal viibib lasterühmaga koos turvalisuse tagamiseks piisav arv töötajaid. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna mõne lapsega rühma, tagab teine lasteasutuse töötaja õue jäänud laste turvalisuse.

5.9. Turvalisuse tagamiseks on väljaspool lasteasutuse tööaega lasteaias elektrooniline valve. Ööpäevaringne videovalve on õuealal. Turvakaamera salvestisi ei avalikustata muul eesmärgil, neid kasutatakse üksnes lasteaia turvalisuse tagamise eesmärgil.

5.10. Hädaolukorra lahendamiseks on lasteasutuses moodustatud kriisimeeskond ja koostatud hädaolukorra lahendamise plaan.

5.11. Lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja personali vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

5.12. Füüsiliselt agressiivse lapse puhul rakendab lasteasutus lastekaitse seadusest tulenevaid meetmeid, kooskõlastades need lapsevanemaga.

5.13. Laste ja töötajate vaimset turvalisust ohustavate olukordade (laimamine, mõnitamine, solvamine, ebavõrdne kohtlemine, sõimusõnade kasutamine) tekkimise korral pöördutakse lasteasutuse direktori või õppealajuhataja poole, kelle pädevuses on juhtumi lahendamine või selle juhtumi andmine sotsiaalametnikule, lastekaitse spetsialistile või politseile.

5.14. Lasteasutuse pedagoogid ja õpetajaid abistavad töötajad oskavad anda lastele esmast abi.

5.15. Lasteasutuse parklas liigub laps alati koos täiskasvanuga.

5.16. Lasteaia õuealal ja sellega piirneval tänaval peatatud või pargitud sõiduki mootor ei tohi töötada kauem kui kaks minutit (alus Liiklusseadus § 13 lg 5).

5.17. Lasteasutus ei vastuta õppekava väliste ringide ajal toimunud võimalike kahjustuste eest.

 

  1. Lasteaiatasu

6.1. Vanem on kohustatud igakuiselt tasuma lasteaiatasu (aluseks vastav kord ja arve).

6.2. Toidupäeva maksumuse kehtestab lasteasutuse hoolekogu.