Hoolekogu

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 alusel on hoolekogu alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Hoolekogu:

  • kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  • annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  • teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  • osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  • otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  • otsustab teisi käesoleva seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

 

Saaremaa Vallavalitsuse 04.02.2020 korraldusega nr 2-3/213 kinnitati Kuressaare Ida-Niidu Lasteaia hoolekogu koosseis 2019/2020 õppeaastal alljärgnevas koosseisus:

Anne Lind – esimees, Kiilikese rühma esindaja ansa.sky@mail.ee

Marili Pelska –  aseesimees, Mesimummi rühma esindaja

Ene Poopuu  – Ämbliku rühma esindaja

Aile Aedma- Põrnika rühma esindaja

Elin Lipp – Sipelga rühma esindaja

Margit Mägi – sekretär, Liblika rühma esindaja

Marge Nuut – Ritsika rühma esindaja

Kristi Sillart – Jaaniussikese rühma esindaja

Renita Swann –  Päevakoera rühma esindaja

Katrin Sirel – Lepatriinu rühma esindaja

Mariliis Anger – Kärbse rühma esindaja

Maria Koppel – Sajajalgse rühma esindaja

Ene Šesterikov – pedagoogide esindaja

Õilme Salumäe – Saaremaa Vallavalitsuse esindaja

Saaremaa valla üldhariduskooli, huvikooli ja koolieelse lasteasutuse hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord Link