Hoolekogu

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 alusel on hoolekogu alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Hoolekogu:

  • kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  • annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  • teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  • osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  • otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  • otsustab teisi käesoleva seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

 

Saaremaa Vallavalitsuse korraldusega nr 2-3/1192  on Kuressaare Ida-Niidu Lasteaia hoolekogu koosseis 2023/2024 õppeaastal:

Kristi Sillart –  esimees, Jaaniussikese rühma esindaja kristi.sillart@gmail.com;

Kadri Tarus –  Mesimummi rühma esindaja;

Kertu Kalmus – aseesimees, Sipelga rühma esindaja;

Elsa Putku – Lepatriinu rühma esindaja;

Maria Neidra – Sajajalgse rühma esindaja;

Kärt Karpovski – Ämbliku rühma esindaja;

Kevin Tammsalu – Põrnika rühma esindaja;

Marleen Arnold – Liblika rühma esindaja;

Merita Õigemeel – Ritsika rühma esindaja;

Alic Kallas – Kiilikese rühma esindaja;

Mariliis Anger – Kärbse rühma esindaja;

Mari Kaesveld – Päevakoera rühma esindaja;

Marge Truu – õpetajate esindaja;

Maarja Pildre – Saaremaa Vallavalitsuse esindaja.

Saaremaa valla üldhariduskooli, huvikooli ja koolieelse lasteasutuse hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord Link

Hoolekogu koosolek 17.10.2023

Hoolekogu koosolek 4.12.2023

Hoolekogu koosolek 6.02.2024