Hoolekogu

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 alusel on hoolekogu alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Hoolekogu:

  • kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  • annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  • teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  • osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  • otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  • otsustab teisi käesoleva seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

 

Saaremaa Vallavalitsuse 09.10.2018 korraldusega nr 2-3/1195 kinnitati Kuressaare Ida-Niidu Lasteaia hoolekogu koosseis

 2018/2019 õppeaastal alljärgnevas koosseisus:

Anne Lind – esimees,  Kiilikese ja Kärbse rühma esindaja ansa.sky@mail.ee

Marili Pelska – aseesimees, Mesimummi rühma esindaja

Elsa Putku  -sekretär,  Ämbliku rühma esindaja

Tanel Aru – Põrnika rühma esindaja

Elin Lipp – Sipelga rühma esindaja

Margit Mägi – Liblika rühma esindaja

Marge Nuut – Ritsika rühma esindaja

Pille Sagor – Jaaniussikese rühma esindaja

Imre Sall –  Päevakoera rühma esindaja

Katrin Sirel – Lepatriinu rühma esindaja

Ene Šesterikov – pedagoogide esindaja

Õilme Salumäe – Saaremaa Vallavalitsuse esindaja

Saaremaa valla üldhariduskooli, huvikooli ja koolieelse lasteasutuse hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord Link