Hoolekogu

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 alusel on hoolekogu alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Hoolekogu:

  • kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  • annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  • teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  • osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  • otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  • otsustab teisi käesoleva seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

 

Saaremaa Vallavalitsuse 06.10.2020 korraldusega nr 2-3/1723 kinnitati Kuressaare Ida-Niidu Lasteaia hoolekogu koosseis 2020/2021 õppeaastal alljärgnevas koosseisus

Kristi Sillart – esimees, Jaaniussikese rühma esindaja kristi.sillart@gmail.com

Lilian Kaasma –  aseesimees, Mesimummi rühma esindaja

Maria Koppel – sekretär, Sajajalgse rühma esindaja

Ene Poopuu  – Ämbliku rühma esindaja

Aile Aedma- Põrnika rühma esindaja

Timmo Saarestik – Sipelga rühma esindaja

Kaidi Saarkoppel – Liblika rühma esindaja

Maarja Peebo – Ritsika rühma esindaja

Helen Grass – Kiilikese rühma esindaja

Vilma Viljus –  Päevakoera rühma esindaja

Katrin Sirel – Lepatriinu rühma esindaja

Mariliis Anger – Kärbse rühma esindaja

Marge Truu – õpetajate esindaja

Maarja Pildre – Saaremaa Vallavalitsuse esindaja

Saaremaa valla üldhariduskooli, huvikooli ja koolieelse lasteasutuse hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord Link