Hoolekogu

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 alusel on hoolekogu alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Hoolekogu:

  • kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  • annab direktorile ja linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  • teeb direktorile ja linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  • osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  • otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  • otsustab teisi käesoleva seaduse või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

 

Kuressaare Ida-Niidu Lasteaia hoolekogu koosseis

 2017/2018 õppeaastal

Anne Lind – Kiilikese ja Kärbse rühma esindaja, esimees   tel   53327183  ansa.sky@mail.ee

Liisi Lõo – Jaaniussikese rühma esindaja, aseesimees

Dagni Viskus –  Päevakoera rühma esindaja

Diana Klimov – Mesimummi rühma esindaja

Elin Lipp – Sipelga rühma esindaja

Katrin Sirel – Lepatriinu rühma esindaja

Elsa Putku  – Ämbliku rühma esindaja

Tanel Aru – Põrnika rühma esindaja

Marge Nuut – Ritsika rühma esindaja

Margit Mägi – Liblika rühma esindaja

Ene Šesterikov – pedagoogide esindaja

Õilme Salumäe – Kuressaare Linnavalitsuse esindaja